Tygon Transfer Tubes for Perfluorocompound Analysis, 6p